ارتباط با ما

آدرس

دانشگاه تبریز – مرکز رشد و فناوری واحد S4

۰۹۰۴۶۴۹۲۶۴۷

پاسخگویی: روزها و ساعات اداری

۰۹۰۴۶۴۹۲۶۴۷