نوع داده ای در php

نوع داده ای در PHP

متغیرها برای دخیره داده ها به کار می روند و هر متغیر یک نوع داده را می تواند ذخیره کند. نوع داده در PHP یکی از مواردی است که برنامه نویسان تازه کار با آن سروکار ندارند اما برای حرفه ای شدن به آن نیاز دارند.

در تعریف متغیرها گفتیم که در هنگام تعریف متغیر، PHP نوع داده ای متغیر را بصورت اتوماتیک تعریف می کند و نیازی نیست ما آن را تعریف کنیم. در ادامه به انواع نوع داده ای در PHP می پردازیم.

PHP از نوع داده ای های زیر پشتیبانی می کند:

 • String
 • Integer
 • Float (یا double)
 • Boolean
 • Array
 • Object
 • NULL
 • Resource

نوع داده ای String در PHP

نوع داده ای رشته ای یا (string) برای ذخیره کردن رشته و متن به کار می رود.

$str = 'Honar Systems';
echo $str;
----------------
Honar Systems

در مورد رشته ها در PHP بیشتر بدانید.

نوع داده ای Integer در PHP

این نوع داده ای یک عدد صحیح مابین -۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ و ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۷ می باشد.

 • یک عدد صحیح باید حداقل یک رقم داشته باشد
 • یک عدد صحیح نباید دارای اعشار باشد
 • یک عدد صحیح می تواند مثبت یا منفی باشد
 • اعداد صحیح را می توان به صورت اعشاری (پایه ۱۰)، هگزادسیمال (مبنای ۱۶)، هشتی (مبنای ۸)، یا باینری (پایه ۲) مشخص کرد.
$var = 1989;
echo $var;
------------
۱۹۸۹

Float

این نوع داده ای یک عدد اعشاری ساده و یا نمایی می باشد.

$var=1989.56;
var_dump($var);
--------------
float 1989.56

Boolean

این نوع داده با مقادیر true و یا false مقدار دهی می شوند.

$var1 = true;
$var2 = false;

Array

اگر مقداری بیش از یک عدد دارید می توانید آن را در یک متغر آرایه ای ذخیره کنید. آرایه متغیری است که چندین مقدار را در خود ذخیره می کند.

$cars = array("Ferrari","Benz","BMW","Volvo",100,true);

در مورد آرایه ها در PHP بیشتر بدانید.

Object

این نوع داده در ذخیره سازی object ای از کلاس به کار می رود.

class Car {
  public $color;
  public $name;
  public function __construct($color, $name) {
   $this->color = $color;
   $this->name = $name;
  }
  public function message() {
   return "My car is a " . $this->color . " " . $this->name . "!";
  }
}
 
$myCar = new Car("black", "Ferrari");
echo $myCar -> message();
echo "<br>";
$myCar = new Car("red", "Benz");
echo $myCar -> message();
-----------------------
My car is a black Ferrari!
My car is a red Benz!

NULL

نوع داده ای NULL یک نوع داده ای است که فقط مقدار NULL را ذخیره می کند. درواقع این نوع داده ای اعلام می کند که متغیر داده ای برای ذخیره سازی ندارد.

اگر متغیری تعریف شود اما مقدار آن مشخض نشود، بطور اتوماتیک مقدار آن NULL می شود.

$var;
var_dump($var);
---------------
null

Resource

این نوع داده ای در واقع نوع داده ای واقعی نیست و به منبعی اشاره می کنید مانند متغیر پایگاه داده. در مقالات دیگر به این نوع داده ای بیشتر اشاره خواهیم کرد.

مطالب مرتبط