رشته ها در php

رشته ها در PHP

رشته ها در PHP ترتیبی از کاراکترها هستند که کنار هم قرار گرفته اند. میزان حافظه ای که یک کاراکتر اشغال می کند یک بایت است. در PHP رشته ها در واقع آرایه ای از کاراکتر ها هستند. در این مقاله به معرفی برخی از پرکاربردترین توابع مربوط به رشته ها در PHP می پردازیم.

تعریف رشته

ساده ترین راه برای تعیین یک رشته این است که آن را در داخل تک کوتیشن (کاراکتر ‘) یا دابل کوتیشن (کاراکتر “) قرار دهیم. اما تک کوتیشن کاربرد بیشتری دارد.

$str = 'Honar Systems';
$str = "Honar Systems";
$str = 'Honar Systems is "Awesome"';
$str = 'Honar Systems\'s themes';
$str = 'Honar Systems\n';

اگر رشته را با تک کوتیشن تعریف کنیم می توانیم در داخل رشته از دابل کوتیشن استفاده نماییم. اگر بخواهیم در داخل رشته تک کوتیشن داشته باشیم باید قبل از تک کوتیشن، بک اسلش استفاده کنیم.

عبارت “\n” حرف n نیست بلکه رفتن به سطر جدید است. اگر قبل از برخی حروف، بک اسلش قرار دهیم معنی آنها کاملا عوض می شود و دیگر به عنوان حرف استفاده نمی شود. مانند n، t و غیره.

echo <<<END
      Honar 
     Systems
END;

این روش نیز یکی از روش های تعریف رشته می باشد (Heredoc) اما کاربرد کمتری دارد.

اگر از دابل کوتیشن و یا Heredoc برای تعریف رشته استفاده کرده ایم، می توانیم داخل رشته مستقیم از متغیر استفاده نماییم.

$val = "Systems";

$arr = array(1, 2, 3, 4, 5);

echo "Honar $val is #$arr[0] and the third letter from the second part is: $val[2]";
--------------------
Honar Systems is #1 and the third letter from the second part is: s

همانطور که گفتیم رشته ها آرایه ای از کاراکتر ها هستند.

برای مطالعه بیشتر در مورد آرایه ها می توانید آرایه ها در PHP را مطالعه نمایید.

عملگرهای رشته

در PHP برای رشته ۲ عملگر تعریف شده است.

echo 'Honar ' . 'Systems';
------------------------
Honar Systems

عملگر (.) برای الحاق رشته ها به کار میرود. در این مثال دو رشته به هم وصل شده اند.

$val = 'Honar';
$val .= 'Systems';
echo $val;
------------------
Honar Systems

عملگر (.=) نیز برای الحاق رشته به کار می رود با این تفاوت که رشته دوم را به ادامه رشته اول الحاق می کند. این عملگر در واقع کوتاه شده عملگر اول است.

توابع رشته ها در PHP

تابع strlen

این تابع طول رشته را بازگشت میدهد.

echo strlen("Honar Systems");
--------------
۱۳

تابع str_word_count

این تابع تعداد کلمات یک رشته را اعلام می کند.

echo str_word_count("Honar Systems");
--------------------
۲

تابع strrev

این تابع رشته مورد نظر را برعکس می کند. یعنی رشته از آخر به اول نمایش داده می شود.

echo strrev("Honar Systems");
-----------------
smetsyS ranoH

تابع strpos

برای جستجوی رشته ای در داخل رشته دیگر به کار می رود. اگر تابع رشته مورد نظر را بیابد، اولین موقعیت (اندیس) رشته را بازمی گرداند در غیر این صورت false برگشت می دهد.

echo strpos("Honar Systems","ar");
------------
۳

مانند آرایه ها در PHP، اندیس رشته ها در PHP نیز از ۰ شروع می شود.

تابع str_replace

این تابع رشته ای را در داخل رشته دیگر جایگزین می کند.

echo str_replace("Systems", "Software", "Honar Systems");
-------------------
Honar Software

پارامتر اول رشته ای است که می خواهیم رشته ای دیگر را جایگزین آن کنیم. گزینه بعدی رشته ای است که می خواهیم جایگزین کنیم. پارامتر آخر هم رشته اصلی ما می باشد.

تابع substr

این تابع بخشی از رشته را که مشخص شده است، بازمی گرداند.

echo substr("Honar Systems", 3, 4);
---------------------
ar S

از خانه سوم از رشته که همان کاراکتر چهارم می شود به طول ۴ کاراکتر را بازمی گرداند.

تابع strval

تبدیل عدد به رشته.

echo strval(4);
------------
۴

مطالب مرتبط